Medezeggenschapsrecht

Het medezeggenschaprecht komt voort uit de (polder-)gedachte dat een werkgever en de werknemers uiteindelijk één en hetzelfde doel hebben, namelijk dat hun bedrijf goed blijft draaien, niet alleen nu maar ook voor de toekomst. Een goed functionerende medezeggenschap verhoogt het draagvlak voor allerlei belangrijke beslissingen binnen een onderneming. Het zorgt voor rust op de werkvloer…

Onderwijsrecht

Veel mensen, werkzaam in het onderwijs vallen onder het ambtenarenrecht.   Beschermde rechtspositie ambtenaren Een werknemer valt onder het arbeidsrecht en is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst; een ambtenaar is werkzaam bij een (semi-)overheidsinstantie, waar de ambtenaar is ‘aangesteld’. Het arbeidsrecht voor werknemers is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, het ambtenarenrecht is geregeld in…

Gezondheidsrecht

Bent u zorgverlener, maar loopt u aan tegen problemen? Heeft u een (tucht)klacht? Of wordt er een machtiging aangevraagd? Onze advocaten helpen u hierbij!   Bij Defenz advocaten zijn meerdere advocaten actief in het gezondheidsrecht. Andrea Loos-Horstman en Gerrit Wempe zijn beiden thuis in het klacht- en tuchtrecht. Andrea Horstman is onafhankelijk voorzitter van de Klachtencommissie verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg…

Tuchtrecht

Heeft u een klacht over een medische professional? Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor een medische fout? Twijfelt u aan het professioneel optreden van een beroepsgenoot? Onze advocaten helpen u hierbij!   In het tuchtrecht gaat het om de beoordeling van het handelen (en nalaten) van een aangeklaagde professional. De gedragsnorm waaraan getoetst wordt, betreffen de (on)behoorlijkheid…

Strafrecht

Heeft u een goede verdediging of juist advies nodig in een strafproces? Onze advocaten helpen u hierbij!   Het strafrecht is per definitie het speelveld tussen overheid en burger. Zaken binnen het strafrecht kunnen gaan om jeugdrecht, mishandeling,zedenzaken, diefstal, drugszaken, rijden onder invloed, moord/doodslag. De officier van Justitie kan u dagvaarden, maar ook een schikkingsvoorstel doen. Het…

Sociaal zekerheidsrecht

Heeft u problemen met uw bijstandsuitkering, de WMO, bent u volgens het UWV verwijtbaar werkloos of juist niet volledig arbeidsongeschikt? Onze advocaten kunnen u hierbij bijstaan!   Sociaal zekerheidsrecht zijn wetten en maatregelen die er voor zorgen dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. Ook wordt er gezorgd…

Personen- en familierecht

Heeft u hulp of advies nodig bij alimentatie, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding of andere onderwerpen binnen het personen- en familierecht? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   Personen- en familierecht omvat veel complexe zaken, zoals:   Echtscheiding Een scheiding is een bewogen periode waarin soms heftige emoties een rol spelen. Is het niet mogelijk of niet…

Omgevingsrecht

Heeft u last van een vervuild perceel, geluidshinder of vragen over een vergunning? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   Het omgevingsrecht heeft betrekking op het beschermen van het leef- en werkmilieu. Hieronder vallen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, water, natuurbescherming en algemeen bestuur. Er zijn regels in de Grondwet opgenomen omtrent de bescherming van bodem, lucht-…

Letselschaderecht

Hebt u schade ondervonden door een ongeval, aanval van een dier of een medische fout? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!   Defenz Advocaten beschikt niet over een advocaat die zich enkel en alleen specialiseert in het letselschaderecht. Desondanks kunnen wij u in de meeste gevallen wel helpen met onze advocaten die goed thuis zijn in aansprakelijkheidsrecht. Zij kunnen de…

Huurrecht

Betaalt u te veel huur? Heeft u problemen met uw huurders? Gelden dezelfde regels voor bedrijfsruimten en woonruimten? Onze advocaten helpen u hierbij!   Een huurder van woonruimte is in Nederland goed beschermd, omdat wonen een eerste levensbehoefte is. Heeft een huurder een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan kan alleen  de rechter de huur tegen de…