Defenz Logo Wit Tepper Op Maat

Wetswijzer

Bent u benieuwd wat een bepaald wetsartikel voor u betekent? Hieronder leggen we de meest voorkomende wetsartikelen uit onze exertises uit.

  1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.
  2. Bestaat de tegenprestatie niet of niet geheel in geld, dan vindt deze titel toepassing, voor zover de aard van de tegenprestatie zich niet daartegen verzet.

Toelichting

  1. Om van aanneming van werk te kunnen spreken, moet de ene partij, de aannemer, met de andere partij, de opdrachtgever, mondeling of schriftelijk hebben afgesproken dat hij een werk van stoffelijke aard maakt en oplevert, tegen een bepaald bedrag. De aannemer moet niet in dienst zijn of treden van zijn opdrachtgever, omdat er dan sprake is van een arbeidsovereenkomst.
    Onder werk van stoffelijke aard wordt onder andere verstaan: het (ver)bouwen van een woning of het renoveren van een woning, maar ook het stomen van kleding, het maaien van gras, het repareren van een auto, etc.
  2. Het staat de aannemer en de opdrachtgever vrij om af te spreken dat de tegenprestatie uit wat anders bestaat dan geld, bijvoorbeeld dat de aannemer het grasland maait en als tegenprestatie het gemaaide voor zichzelf houdt. Deze vrijheid geldt voor zolang de aard van de tegenprestatie zich er niet tegen verzet, bijvoorbeeld dat partijen afspreken dat de aannemer een huis bouwt en als tegenprestatie de opdrachtgever hem helpt bij belastingontduiking. Dergelijke afspraken zijn nietig waardoor ze niet als tegenprestatie kunnen gelden.

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen!

Bezoekadres
Zonnedauw 12
9202 PA Drachten

Telefoonnummer
088- 515 9099

E-mailadres
info@defenz.nl