Defenz Logo Wit Tepper Op Maat

Personen- en familierecht

Heeft u een advocaat nodig? Defenz Advocaten heeft voor elke zaak een specialist klaarstaan die bij u past.

Gratis oriënterend gesprek!

Vraag nu een gratis oriëntatiegesprek aan! We nemen binnen 24 uur telefonisch contact met u op.

Heeft u hulp of advies nodig bij alimentatie, huwelijkse voorwaarden, echtscheiding of andere onderwerpen binnen het personen- en familierecht? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen!

Personen- en familierecht omvat veel complexe zaken, zoals:

Een scheiding

Een scheiding is een bewogen periode waarin soms heftige emoties een rol spelen. Is het niet mogelijk of niet wenselijk om de scheidingsprocedure via mediation (d.w.z. samen dezelfde advocaat/mediator) tot stand te brengen, dan schakelt men ieder een eigen advocaat in. Dit wordt een echtscheiding op tegenspraak genoemd. Wij bespreken in dergelijke situaties met onze klant zijn/haar wensen, waarbij in eerste instantie wordt getracht om met de advocaat van de andere partij afspraken te maken. Indien het niet lukt om in overleg tot afspraken te komen, moet de rechtbank knopen doorhakken. Wij zullen dan uw belangen verdedigen bij de rechtbank. Bij een echtscheiding met kinderen is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Wij begeleiden bij de inhoud. Ook begeleiden wij onze klanten bij de verdeling.

Mediation

Bij scheidingsmediation tracht men in overleg met elkaar in een aantal gesprekken tot overeenstemming te komen over alles wat er voor de scheiding geregeld moet worden. De mediator begeleidt op juridisch en emotioneel gebied. De scheidingsmediator houdt als neutrale derde de belangen van beide partijen in het oog. De financiële afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een convenant. Over de kinderen wordt uitgebreid gesproken, waarna de afspraken over hen in een ouderschapsplan worden vastgelegd. Het resultaat van mediation is vaak bevredigender dan wanneer een rechter de knopen moet doorhakken, omdat in het mediationproces partijen zelf overeenstemming bereiken. Onze familierecht-advocaten zijn lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN);

Overlegscheiden

Overlegscheiden houdt in dat je niet naar de rechter gaat maar er in overleg uitkomt. Dat doe je samen met een deskundig team van advocaten, een coach en een financiële expert. Het biedt ruimte voor elkaar wensen en maatwerk en is daarmee goedkoper en duurzamer dan vechtscheiden. Binnen ons kantoor is mr. Andrea Loos-Horstman werkzaam als overlegadvocaat en voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen of verwijzen wij u naar de site www.overlegscheiden.com.

Kinderalimentatie

In de wet is geregeld dat ouders onderhoudsplichtig zijn voor hun kinderen. Deze verplichting geldt in ieder geval tot de kinderen 18 jaar zijn. Daarnaast geldt een verlengde onderhoudsplicht voor kinderen tot 21 jaar (jongmeerderjarigen) zolang zij behoefte hebben aan een bijdrage ten titel van hun levensonderhoud en studie. Sinds 1 april 2013 gelden er voor het berekenen van de kinderalimentatie nieuwe richtlijnen. Dit zijn de zogenaamde Trema normen. Met behulp van een berekening wordt bekeken naar welke rato beide ouders kunnen bijdragen aan de kosten van hun kinderen. Wij helpen u graag bij het maken van een alimentatieberekening.Ook wanneer uw situatie wijzigt doordat u bijvoorbeeld uw baan kwijtraakt of er dingen binnen uw gezinssituatie wijzigen, kunt u bij ons terecht voor een herberekening. Indien u reeds in het bezit bent van een uitspraak van de rechtbank en de andere partij voldoet niet aan zijn verplichtingen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Zij kunnen dan de inning van u overnemen.

Verdeling gemeenschap van goederen

Indien u in gemeenschap van goederen gehuwd bent (dat is het geval wanneer er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld), dient het gemeenschappelijk vermogen verdeeld te worden.Ook wanneer u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, is een gemeenschap van goederen ontstaan (tenzij partnerschapsvoorwaarden zijn opgemaakt). In principe vallen alle vermogensbestanddelen, positief en negatief, in de gemeenschap van goederen, tenzij er sprake is van bijvoorbeeld een schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule. Het verdelen van de vermogensbestanddelen kan grote gevolgen hebben, denkt u bijvoorbeeld aan de verdeling van de koopwoning welke is belast met een hypothecaire geldlening welke de waarde van de woning overstijgt. Of wanneer sprake is van een onderneming en de ex-partner dient uitgekocht te worden, dan bekijken we of we tot een constructie kunnen komen waarbij het voortbestaan van de onderneming niet in gevaar komt.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Indien er sprake is van huwelijkse voorwaarden wordt aan de hand van de huwelijkse voorwaarden bekeken op welke manier moet worden verrekend. Er zijn vele soorten huwelijkse voorwaarden. Het grootste probleempunt bij huwelijkse voorwaarden vormen de zogenaamde niet nagekomen periodieke verrekenbedingen. In huwelijkse voorwaarden staat vaak vermeld dat echtelieden ieder jaar met elkaar moeten verrekenen. Helaas doet bijna niemand dit, hetgeen grote gevolgen met zich mee kan brengen. In sommige gevallen leidt het er zelfs toe dat er moet worden afgerekend als ware er een gemeenschap van goederen.

Beëindiging niet-huwelijkse relatie

Indien u niet gehuwd bent en geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, maar samenwonend bent, kunt u zich ook tot ons wenden teneinde u te begeleiden bij het regelen van de gevolgen van het einde van de affectieve relatie. Als u samen kinderen hebt en samen het gezag over hen uitoefent, dient u ook bij het beëindigen van een affectieve relatie een ouderschapsplan op te stellen. De gemeenschappelijke vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld de woning) dienen verdeeld te worden. Uit de wet vloeit geen verplichting voort tot het betalen van partneralimentatie bij samenwoners. Soms dienen de opgbouwde oudersdomspensioenrechten verevend te worden, maar dit is afhankelijk van hetgeen daarover in een eventueel samenlevingscontract is afgesproken.

Gezag

De wet bepaalt dat minderjarigen onder gezag staan. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag (uitgeoefend door de ouders gezamenlijk of door één van hen) dan wel voogdij. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Ouderlijk gezag ontstaat van rechtswege. Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn beide ouders ook automatisch belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag. Bij samenwoners moet het gezamenlijk ouderlijk gezag worden aangevraagd bij de rechtbank. Indien de moeder niet akkoord gaat met het verzoek van vader om gezamenlijk ouderlijk gezag te willen uitoefenen, kan de vader de rechtbank ook verzoeken om het gezamenlijk ouderlijk gezag vast te leggen. Bij de uitoefening van het gezag kunt u denken aan het maken van afspraken over: waar woont het kind, naar welke school gaat het kind, welke hulpverlening krijgt een kind enz.. Indien u een geschil heeft over de uitoefening van uw gezamenlijk gezag, kunt u dit ook voorleggen aan de rechtbank.

Omgang

Ook een niet met gezag belaste ouder heeft recht op omgang met zijn kind. In de wet staat vermeld dat er wel sprake moet zijn van een nauwe persoonlijke betrekking. Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen het kind en de niet-ouder (bijvoorbeeld opa/oma of verwekker), komt het aan op een interpretatie van de feiten door de rechter.

Juridisch ouderschap

Afstamming is de relatie tussen ouders en kinderen die door geboorte is ontstaan. Er kan sprake zijn van biologisch ouderschap en juridisch ouderschap. Tevens wordt wel gesproken over sociaal ouderschap, waarmee degene die een kind opvoedt wordt bedoeld. Een verwekker (dat is degene die op “natuurlijke”wijze het kind heeft doen ontstaan) is altijd biologisch ouder, maar een biologisch ouder is niet altijd de verwekker (denkt u bijvoorbeeld aan een donor). Ook een verwekker is onderhoudsplichtig voor een kind. De wet bepaalt wie de juridische ouders van een kind zijn. Moeder van een kind is de vrouw uit wie het kind is geboren (dus ook als er sprake is van eiceldonatie), de vrouw die op het tijdstip van de geboorte van het kind met de vrouw uit wie het kind is geboren is gehuwd of met haar een geregistreerd partnerschap is aangegaan, de vrouw die het kind heeft erkend, de vrouw wier ouderschap gerechtelijk is vastgesteld of de vrouw die het kind heeft geadopteerd. Vader van een kind is de man die op het tijdstip van de geboorte van het kind met de vrouw uit wie het kind is geboren is gehuwd of met haar een geregistreerd partnerschap is aangegaan, de man die het kind heeft erkend, de man wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld of de man die het kind heeft geadopteerd. Een kind dat tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren wordt, heeft dus automatisch twee juridische ouders. Dat is niet het geval als een kind gedurende een affectieve relatie geboren wordt, om juridisch ouder te worden, dient de man het kind te erkennen. Hiervoor heeft hij de toestemming van de moeder nodig. Als de moeder deze toestemming niet wil geven, kan de rechtbank gevraagd worden vervangende toestemming voor erkenning te verlenen. Het kan ook zo zijn dat de moeder graag wil dat de man het kind erkent, maar dat de man dit niet wil. De moeder kan dan de rechtbank vragen het ouderschap van de man gerechtelijk vast te stellen. Onze familierechtadvocaten zijn gespecialiseerd in deze materie en kunnen u derhalve met raad en daad bijstaan.

Naamwijziging

Een voornaamswijziging dient te worden verzocht bij de rechtbank middels een advocaat. Een achternaamswijziging dient te worden verzocht bij Dienst Justis. Dit kan zonder advocaat. Voorbeeldverzoeken zijn op internet verkrijgbaar. Lees hier het artikel van mr. Bonnie van der Veen.

Verevening pensioenrechten

Bij een scheiding dient ook gekeken te worden naar de opgebouwde ouderdomspensioenrechten, alsmede naar het nabestaandenpensioen. Voor ouderdomspensioen geldt dat partijen over en weer op basis van de Wet Verevening pensioenrechten bij echtscheiding aanspraak kunnen maken op het pensioen van de andere echtgenoot dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Men kan echter ook afspreken over en weer van dit recht af te zien, bijvoorbeeld als er gelijkwaardige pensioenrechten zijn opgebouwd. Ook voor het nabestaandenpensioen geldt een wettelijke regeling, waarvan u desgewenst kunt afwijken.

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen!

Bezoekadres
Zonnedauw 12
9202 PA Drachten

Telefoonnummer
088- 515 9099

E-mailadres
info@defenz.nl

Contactformulier