Defenz Logo Wit Tepper Op Maat

Disclaimer & privacyverklaring

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is. Defenz Advocaten aanvaardt deswege geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De teksten op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Deze website kan links bevatten naar andere websites of bestanden die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Defenz Advocaten. Voorts kunnen websites van derden links bevatten naar deze website. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met, goedkeuring, dan wel bekrachtiging door Defenz Advocaten. Defenz Advocaten is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde websites of bestanden van derden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten op deze website berusten bij Defenz Advocaten en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Defenz Advocaten. Daarbij is altijd bronvermelding vereist. Defenz Advocaten behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor. Het logo van Defenz Advocaten is als beeldmerk ingeschreven bij het BeneluxMerkenbureau. Defenz Advocaten geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden.

Op sommige publicaties rust geen auteursrecht, zoals wet- en regelgeving en vonnissen van rechtbanken. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de teksten of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en kunnen inbreuk maken op de regelgeving met betrekking tot de privacy. Defenz Advocaten behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de informatie op de website te gebruiken.

Privacy

Defenz Advocaten verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Defenz Advocaten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht. Persoonsgegevens worden door Defenz Advocaten alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.

Download Privacyverklaring

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099