Wat betekenen deze juridische termen?

Hieronder vindt u een lijst met veel gebruikte termen in het recht en een korte uitleg daarvan. Mist u nog een uitleg? Geef dit bij ons aan en we leggen het u uit en vermelden de uitleg ook op deze pagina.

 • Appèl: Hoger beroep, meestal bij het gerechtshof.
 • Appèltermijn: De termijn voor het instellen van hoger beroep. Deze varieert al naar gelang het type zaak.
 • Civielrecht/civielrechtelijk: Burgerlijk recht, het recht tussen burgers onderling, voorbeelden zijn een schadevergoedingseis gericht tegen de buurman of een straatverbod tegen een stalker.
 • Comparitie: Een zitting op de rechtbank in een civielrechtelijke zaak. De comparitie is bedoeld om te bekijken of er een schikking bereikt kan worden en of vragen van de rechter door partijen zelf beantwoord kunnen worden.
 • Conclusie van Antwoord, Repliek of Dupliek: Een schriftelijk stuk waarmee gereageerd wordt op respectievelijk de dagvaarding, de conclusie van antwoord of de conclusie van repliek. Het wordt nog ingewikkelder wanneer er een reconventionele eis wordt ingediend. Dan kunnen er conclusies van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie worden genomen, al dan niet gevolgd door een conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie en een conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie. Als laatste mag de oorspronkelijke eiser in conventie dan nog een conclusie van dupliek in reconventie nemen.
 • Conventie en reconventie: In een civiele procedure wordt de door de eiser ingediende ‘ de eis in conventie’ genoemd. De gedaagde kan echter een tegeneis indienen. Ter onderscheiding van de  ‘eis in conventie’ wordt dat de ‘eis in reconventie’ genoemd.
 • Dagvaarding: Een processtuk waarmee de procedure aangegaan wordt. In de strafrechtelijke variant wordt deze uitgebracht door het Openbaar Ministerie en daarin staat opgenomen welk strafrechtelijk verwijt u gemaakt wordt. In de civielrechtelijke variant wordt er op deze manier een procedure begonnen. In deze dagvaarding staat dan op grond van welke stellingen iets van u geëist wordt.
 • Griffier: Een gerechtelijk ambtenaar die een verslag schrijft over het verloop van de zitting. Dat verslag is over het algemeen niet woordelijk maar een weergave van hetgeen hij of zij  waargenomen heeft.
 • Descente: Een plaatsopneming. Indien de rechter het nodig vindt een locatie zelf te bekijken, wordt dat een descente genoemd. Partijen (en hun advocaten) dienen hierbij aanwezig te zijn om vragen van de rechter te beantwoorden.
 • Proces-verbaal: De term proces-verbaal betekent in feite een schriftelijke weergave van een bevoegde ambtenaar over hetgeen deze heeft waargenomen. Een proces-verbaal van een politieagent houdt dus in een verslag van wat hij heeft gezien of wat tegenover hem is verklaard. Een notaris en een griffier kunnen ook een proces-verbaal opmaken. Een notarieel proces-verbaal wordt meestal aangeduid als ‘notariële akte’. Een leveringsakte is een proces-verbaal. Een proces-verbaal van een zitting opgemaakt door een griffier moet ondertekend worden door de rechter die de zitting heeft geleid en wordt meestal ‘proces-verbaal van de zitting’ genoemd.
 • Reconventie: zie conventie en reconventie.

Als ik de procedure win, moet de tegenpartij dan mijn advocaat- en de proceskosten volledig betalen?

In zijn algemeenheid: nee

U kunt uw gemaakte proceskosten vrijwel nimmer volledig op uw tegenpartij verhalen. Ten eerste worden in zaken waarbij familieleden of voormalige partners tegen elkaar procederen, behoudens uitzonderingen, geen proceskostenveroordelingen uitgesproken. Ieder der partijen moet dan zijn eigen advocaat betalen.

 

Liquidatietarief basis voor proceskostenveroordeling

In zaken waarin wel een proceskostenveroordeling wordt uitgesproken leert de ervaring dat deze zelden de gemaakte advocaatkosten dekt. Er wordt namelijk gewerkt met het zogenaamde ‘liquidatie-tarief’, dat als basis gebruikt wordt voor het berekenen van de proceskostenveroordeling. Er wordt gekeken naar de hoogte van de vordering en die hoogte bepaalt de waarde per punt. Dat kan variëren (stand 2015) van € 384,00 per punt (voor vorderingen tot € 10.000,00) tot € 3.011,00 per punt (vordering voor zaken boven de € 1.000.000,00), terwijl het aantal punten afhankelijk is van het aantal proceshandelingen, zoals getuigenverhoren, wisselen van processtukken en dergelijke. Bij een hoge vordering waarover geprocedeerd wordt,ad is de kans dat bij winst de proceskostenveroordeling de kosten van de advocaat dekt dus groter dan bij een lage vordering. Daarbij kan het best zijn dat bij een lage vordering veel meer inzet van de advocaat nodig is, omdat de hoogte van de vordering geen indicatie is voor de ingewikkeldheid van een zaak en de benodigde werkzaamheden.

Hoe moet ik een rechter aanspreken?

De gebruikelijke aanschrijftitel voor een rechter is ‘Edelachtbare heer of vrouwe’. In de zittingszaal kunt u de rechter aanspraken met ‘meneer of mevrouw de president’.

Moet ik gelijk betalen als ik bel of binnenloop bij Defenz?

Vrijblijvend advies

Nee, we zijn altijd bereid vrijblijvend een eerste blik op uw zaak te werpen. Daar staat meestal een half uur voor. Zijn we van mening dat we u niet kunnen helpen dan blijft het meestal service van de zaak. Handig is om dat van tevoren even te vragen.

 

Aan verder advies zijn kosten verbonden

Als we echter met de zaak verder gaan, wordt de tijd over het algemeen wel in rekening gebracht, afhankelijk van uw afspraken met de desbetreffende advocaat. Vraag hem of haar daarnaar of lees op de pagina Tarieven & rechtsbijstand meer over te verwachten kosten.

Kan ik in plaats van een uurtarief ook ‘no cure no pay’ afspreken of een vaste prijsafspraak met de advocaat maken?

We snappen dat het inschakelen van een advocaat als duur kan worden ervaren. U haalt natuurlijk wel een specialist in huis die niet alleen thuis is in procederen maar ook in het voorkomen van procedures. Een advocaat kan u dus ook weer geld besparen en zich als het ware terugverdienen.

No cure no pay (geen remedie, geen rekening) is helaas niet toegestaan aan advocaten in Nederland, behoudens een beperkte proef hiermee in het letselschaderecht. Tuchtrechtelijk is het ons zelfs verboden om zo’n afspraak te maken. Wat wel mogelijk is, is een zogenaamde succesfee. Dat betekent dat u een laag uurtarief betaalt, ongeacht de uitkomst, maar bij een zeker resultaat een hoger tarief, de succesfee. De succesfee is natuurlijk wel hoger dan het reguliere uurtarief dat wij hanteren. Niet elke zaak leent zich voor zo’n afspraak en dit zal per geval bekeken moeten worden.

Een vaste prijs is meestal wel mogelijk, zij het dat ook wij een inschatting van de zaak moeten maken voordat we u een voorstel kunnen doen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Defenz Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om onze cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat een cliënt ontevreden is over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat dan de procedure is.

Op onze dienstverlening is onze kantoorklachtenregeling van toepassing. Op verzoek van cliënt of in het geval van een klacht, wordt deze klachtenregeling verstrekt.

Wanneer een  cliënt ontevreden is over de kwaliteit van onze dienstverlening of over een declaratie, dan kan hij de bezwaren binnen drie maanden na de aanleiding ervoor voorleggen aan de behandelend advocaat. Indien dit geen uitkomst biedt, kan cliënt zich wenden tot het dagelijks bestuur. De klacht dient schriftelijk, en met redenen omkleed, te worden ingediend via een e-mail aan bestuur@defenz.nl of per post: Zonnedauw 12, 9202 PA Drachten. Het dagelijks bestuur zal iemand binnen de maatschap aanwijzen die het meest geschikt wordt geacht de klacht te kunnen beoordelen op basis van kennis op het rechtsgebied en de aard van de klacht.  Wij zullen in overleg met de cliënt zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Indien nodig wordt de cliënt uitgenodigd voor een bemiddelingsgesprek. De uitkomst van de bemiddeling zullen wij altijd schriftelijk aan de cliënt bevestigen. Wanneer er niet tot een oplossing kan worden gekomen, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de deken van het arrondissement Noord-Nederland.

Mijn werkgever wil mij ontslaan. Wat moet ik doen?

Ontslagbesluit voor ambtenaar

Voordat de werkgever een definitief ontslagbesluit kan nemen, moet deze in veel gevallen een ontslag-voornemen aan u kenbaar maken. De ambtenaar heeft dan het recht om daarop zijn mening  te laten weten. Ook hoort er dan vaak nog een hoorzitting te worden gehouden, voordat de werkgever het ontslagbesluit mag nemen. Als u het als ambtenaar niet eens bent met het aangekondigde ontslag is het  dus zaak om al in een zo vroeg mogelijk stadium verweer te voeren. Dus ook nog voordat het definitieve ontslagbesluit wordt genomen. Soms kan in die “voorprocedure” het ontslag al worden tegengehouden!

Bezwaar bij verlenen ontslagbesluit

Als het ontslagbesluit vervolgens toch wordt genomen kunt u daartegen vaak binnen 6 weken bezwaar maken. In het ontslagbesluit staat dan meestal ook vermeld waar u dat bezwaar moet indienen. Vaak komt er dan een ontslagadviescommissie aan te pas, die de werkgever moet adviseren of het ontslag wel terecht is. En als het bezwaar uiteindelijk ongegrond wordt verklaard kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank.

Vraag onze ambtenarenrecht specialisten!

Er staan grote belangen op het spel. Mocht u met  ontslagdreiging te maken krijgen, meld u zich dan zo snel mogelijk bij onze ambtenarenrecht-specialisten! Deze kunnen u zowel in Drachten als Buitenpost te woord staan!

Ik krijg van mijn werkgever een slechte beoordeling. Moet ik iets doen?

Oneens met slechte beoordeling als ambtenaar

Als u het als ambtenaar met de slechte beoordeling niet eens bent is het verstandig wel verweer te voeren. U kunt er vaak niet mee volstaan om alleen “voor gezien” te tekenen. Of om gewoon maar niet “voor akkoord” te tekenen. Veel rechters gaan  ervan uit dat een werknemer (en dus ook een ambtenaar) normaalgesproken uitdrukkelijk gaat protesteren als hij het niet eens is met een slechte  beoordeling. Als hij dat niet doet ( en bijvoorbeeld volstaat met het niet “voor akkoord” ondertekenen) dan gaan de rechter vaak ervan uit dat de slechte beoordeling wel terecht is gegeven.  Dit kan dus gevaarlijk zijn!

Ontslag als gevolg van slechte beoordeling

Als er een of meer “slechte ” (of “onvoldoende”) beoordelingen zijn afgegeven kan een werkgever op enig moment besluiten tot ontslag van u als ambtenaar wegens ongeschiktheid. Daarvoor dient de werkgever wel een goed “dossier” te hebben. Het is in zo’n geval verstandig dat in dit “dossier” dan ook de protesten van de ambtenaar zijn opgenomen. Een rechter zal er dan niet zomaar omheen kunnen.

Bezwaar tegen besluit

Een beoordeling is veelal een besluit, waartegen u binnen 6 weken bezwaar kunt aantekenen. Vaak staat in de rechtspositionele  regeling  hoe de procedure loopt.

Ellentesque sollicitudin dapibus nisl?

Nulla ut gravida ante, nec rutrum orci. Curabitur in malesuada nunc, non posuere nibh. Aenean interdum luctus scelerisque. Suspendisse laoreet, leo at dignissim iaculis, enim velit lobortis diam, a congue nisi nibh id neque.

Heb ik als ambtenaar recht op een ontslagvergoeding?

Na ontslag heeft een ambtenaar veelal recht op een WW-uitkering en op een bovenwettelijke uitkering. Deze bovenwettelijke staat normaliter geregeld in de rechtspositionele regeling. Een ambtenaar is daarmee vaak beter af dan een “gewone” werknemer, die het immers moet doen met alleen de WW-uitkering. Hierom gelden voor ambtenaren andere regels voor ontslagvergoedingen. De hoogste ambtenarenrechter heeft een formule voor het berekenen van ontslaguitkeringen voor ambtenaren ontwikkeld. De ontslagvergoeding zal hoger worden als de overheidswerkgever verwijtbaar heeft gehandeld.

De bovenwettelijke uitkering kan vaak worden afgekocht. Dit kan aantrekkelijk zijn als de ontslagen ambtenaar mogelijkheden heeft om een eigen bedrijfje te beginnen of binnenkort weer een nieuwe baan kan vinden.

De hoogte van de ontslagvergoeding hangt natuurlijk af van de omstandigheden van het geval. Maar het hangt ook af van de manier waarop met de overheidswerkgever wordt onderhandeld.

Het is verstandig dat u zich laat bijstaan door een ambtenarenrecht-specialist. Dit leidt veelal tot een flink hogere vergoeding.

Is een ambtenarenrecht-advocaat duur?

In verreweg de meeste gevallen worden door ons de advocaatkosten op de werkgever verhaald, met name als een regeling wordt getroffen. De werkgever weet natuurlijk ook wel dat hij u voor het treffen van een regeling “ over de streep kan trekken” door de advocaatkosten te vergoeden.

Ik heb een specialist nodig. Welke advocaat is geschikt voor mij?

Defenz Advocaten heeft een aantal specialisten op het gebied van ambtenarenrecht. Onderstaande advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van ambtenarenrecht en helpen u graag verder:

Ik word ontslagen. Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Uw werkgever is verplicht aan u de transitievergoeding te betalen als u langer dan 2 jaar bij uw werkgever in dienst bent geweest en de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever tot een einde is gekomen. U heeft dus recht op een transitievergoeding door opzegging na een ontslagvergunning van het UWV of door het ontbinden van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Let op: het maakt hierbij niet uit of de beëindigde arbeidsovereenkomst een vast of tijdelijk contract is! Voorwaarde is wel dat het ontslag niet het gevolg is van het feit dat u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 heeft iedere werknemer bij ontslag recht op een transitievergoeding als hij/zij langer dan 2 jaar bij een werkgever werkzaam is geweest en niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt berekend: over de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst is een derde deel van een maandsalaris per dienstjaar verschuldigd. Na die 10 jaar wordt voor de vergoeding een half maandsalaris per dienstjaar berekend. De transitievergoeding bedraagt echter nooit meer dan € 75.000,- bruto. Tenzij uw jaarsalaris hoger is dan € 75.000,- bruto dan heeft u recht op een transitievergoeding ter hoogte van uw jaarsalaris.

Extra (billijke) vergoeding bij nalatig handelen werkgever

De kantonrechter kan bovenop deze transitievergoeding een extra vergoeding toekennen als hij/zij vindt dat de werkgever ernstig nalatig heeft gehandeld. Hoe hoog deze extra vergoeding (genaamd: ‘billijke vergoeding’) zal zijn is afhankelijk van de ernst van de verwijtbaarheid. De rechter bepaalt dit. Waarschijnlijk wordt hiervoor een nieuwe kantonrechterformule ontwikkeld.

Vraag onze arbeidsrechtspecialisten hiernaar.

Mijn werkgever wil mij ontslaan. Wat moet ik doen?

Als uw werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter indient, kunt u zich daartegen verweren en de rechter vragen het verzoek af te wijzen. Als de kantonrechter het verzoek tot ontbinding toch toewijst kan de kantonrechter de zogenaamde transitievergoeding toekennen. Mocht er sprake zijn ernstige verwijtbaarheid door de werkgever dan kan de rechter u ‘extra’ een billijke vergoeding toekennen.

Ik ben het oneens met de door het UWV afgegeven ontslagvergunning. Wat moet ik doen?

Indien u wordt ontslagen door de werkgever op grond van een door het UWV verschafte ontslagvergunning, moet u binnen 2 maanden na het ontslag bij de kantonrechter een verzoekschrift indienen. U kunt kiezen wat u aan de rechter vraagt. U kunt herstel van dienstbetrekking vragen. Of u kunt een billijke vergoeding vragen. Onze arbeidsrecht advocaten kunnen u hierbij helpen.

Ik ben het oneens met het ontslag op staande voet. Wat moet ik doen?

Als u het oneens bent met een ontslag op staande voet is het zaak daar spoedig actie tegen te ondernemen. Als u niets onderneemt, verliest u namelijk uw rechten op een WW-uitkering. U zult dus in actie moeten komen. En ook snel! Volgens de nieuwe wet dient u binnen 2 maanden na het gegeven ontslag een procedure op te starten bij de kantonrechter en te verzoeken dat de opzegging door de rechter wordt vernietigd. Het is verstandig om naast deze procedure een kort geding tot doorbetaling van loon te starten. Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u hierbij helpen.

Kan ik een arbeidsrechtspecialist van Defenz Advocaten inschakelen op kosten van mijn verzekering?

Vrije advocatenkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Volgens een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2013 heeft u recht op vrije advocaatkeuze op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar, als u een procedure dient op te starten om uw belangen veilig te stellen. En bij ontslag heeft u weinig keus: u moet binnen 2 maanden een procedure starten. Dit betekent dat u in principe recht heeft om de advocaat te kiezen, die u wenst. De rechtsbijstandsverzekering dient dus de kosten te betalen! Let op: veel polisvoorwaarden vermelden deze regeling niet terwijl u er wel recht op heeft. U kunt hierover bij ons vrijblijvend en kosteloos navraag doen.

Afspraken met de meeste rechtsbijstandverzekeraars

Wij hebben vaste afspraken met de meeste rechtsbijstandverzekeraars zoals ARAG, DAS, Stichting Achmea Rechtsbijstand en Univé Rechtshulp.

Ik heb een specialist nodig. Welke advocaat is geschikt voor mij?

Defenz Advocaten heeft een aantal specialisten op het gebied van arbeidsrecht. Onderstaande advocaten zijn gespecialiseerd op dit gebied en helpen u graag verder:

Ik wil scheiden, hoe doe ik dat?

Onze in personen- en familierechten echtscheidingsmediation gespecialiseerde advocaten kunnen samen met u de stappen doorlopen die nodig zijn om te scheiden. U kunt eenvoudig contact met ze opnemen door mailen of te bellend naar Defenz Advocaten.

Mijn partner wil niet scheiden en ik wel, wat nu?

Scheiden lukt vrijwel altijd

Uw advocaat zal in dat geval eerst contact zoeken met uw partner of diens advocaat teneinde te bezien of er overeenstemming kan worden bereikt over het voornemen tot scheiding. Lukt dat niet dan zal de rechter in een eenzijdig verzoek worden gevraagd om de echtscheiding uit te spreken. Uw partner mag verweer voeren tegen dit verzoek en de rechter zal het verzoek ter zitting bespreken. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt een verzoek tot echtscheiding afgewezen.

Hoe doe ik dat? En hoe zit het met gezag, omgang en alimentatie?

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in echtscheidingen met alle complicaties die daar bij kunnen horen, zoals kinderalimentatie, partneralimentatie, gezag, omgang, boedelverdeling. Neem contact op met Defenz Advocaten om te kijken wat wij voor u kunnen doen.

Als ik het initiatief neem om te scheiden ben ik dan in een slechtere juridische positie?

Nee, er bestaat geen schuldvraag bij een wens tot scheiden. U bent beide in een gelijke positie en zowel in mediations als in een procedure speelt het geen rol van wie de wens tot scheiden komt. Dat heeft ook geen gevolgen voor partner- of kinderalimentatie.

Mogen de kinderen zelf kiezen bij wie ze willen wonen?

Nee, de ouders beslissen samen over hun kinderen zolang zij minderjarig zijn. Kinderen van 12 jaar en ouder worden gehoord maar mogen niet zelf beslissen. Veel mensen denken dat kinderen van 12 jaar en ouder zelf mogen kiezen waar ze wonen en hoe vaak zij op bezoek gaan bij de andere ouder.  Dat is echter niet juist.

Ik heb de woning moeten verlaten en mijn partner bewoont nu met de kinderen de woning. Wat nu?

Een echtscheiding begint vaak met een escalatie waarbij u niet langer samen in een woning kunt zijn en het nodig is om voorlopige afspraken te maken over de bewoning van de woning, de zorgregeling voor de kinderen, voorlopige alimentatie en over persoonlijke eigendommen. Lukt het niet om in overleg voorlopige afspraken te maken dan zal de rechter in een procedure tot het treffen van voorlopige voorzieningen bepalen welke regelingen van toepassing zijn tijdens de duur van de procedure.

Ik heb een specialist nodig. Welke advocaat is geschikt voor mij?

Defenz Advocaten heeft een aantal specialisten op het gebied van echtscheiding en mediation. Onderstaande advocaten zijn gespecialiseerd op dit gebied en helpen u graag verder:

Wat moet ik doen als ik niet of onvoldoende word geïnformeerd bij een nalatenschap / erfenis?

Erfgenamen zijn verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die voor de bepaling van hun erfrechtelijke posities van belang zijn. Voorafgaand aan een verdeling heeft iedere deelgenoot het recht een boedelbeschrijving te vorderen. Een boedelbeschrijving houdt in dat alle tot de nalatenschap behorende goederen en zaken worden beschreven, zowel de baten als de lasten. Een boedelbeschrijving kan onderhands worden opgesteld, maar ook door een notaris in de vorm van een notariële akte. In een notariële akte wordt de boedelbeschrijving in de meeste gevallen onder ede bevestigd.

Het is mogelijk om de kantonrechter een boedelbeschrijving te laten bevelen. De kantonrechter zal daartoe een notaris aanwijzen.

De kosten van de werkzaamheden van de notaris worden aangemerkt als boedelkosten. Dit betekent dat de kosten voor rekening komen van de erfgenamen.

Het afleggen van een eed omtrent de juistheid van de boedelbeschrijving lijkt op het eerste gezicht gratuit. Maar let wel dat wanneer blijkt dat er toch zaken buiten beschouwing zijn gelaten er in feite meineed is gepleegd en dat op het plegen van meineed strafrechtelijke sancties staan.

Daarnaast geldt dat een erfgenaam die opzettelijk tot de nalatenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, zijn aandeel daarin aan de overige erfgenamen verbeurt (artikel 3:194 lid 2 BW).

Wat zijn mijn rechten en plichten als erfgenaam ten opzichte van andere erfgenamen?

De nalatenschap vormt een onverdeelde gemeenschap waartoe alle erfgenamen ieder voor een gelijk deel gerechtigd zijn. Juridisch wordt deze gezamenlijke eigendom aangeduid als een gemeenschap en de gerechtigden (erfgenamen) als deelgenoten. Alle tot de nalatenschap behorende goederen zijn mede-eigendom van alle erfgenamen zolang er nog niet verdeeld is. Dit betekent dat niet over de boedel (zowel inboedel als banktegoeden) kan worden beschikt zonder medewerking en/of instemming van alle deelgenoten. Met daden van beschikking worden handelingen bedoeld als verkopen, verhuren of verpachten van de grond c.q. de woning.

Voor het overige geschiedt het beheer van de gemeenschap door de deelgenoten tezamen. Onder beheer wordt begrepen “alle handelingen die voor de normale exploitatie van het goed dienstig kunnen zijn, waaronder ook het aannemen van aan de gemeenschap verschuldigde prestaties”. Bepaalde handelingen die kunnen worden beschouwd als beheersdaden kunnen door iedere deelgenoot afzonderlijk worden verricht. Hierbij gaat het om handelingen dienende tot gewoon onderhoud of tot behoud van de zaak en handelingen die geen uitstel kunnen lijden. Deelgenoten kunnen onderling afspraken maken over het beheer van de gemeenschap. Op verzoek van een belanghebbende partij kan de kantonrechter desnoods een beheersregeling treffen.

Erfgenamen zijn verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die voor de bepaling van hun erfrechtelijke posities van belang zijn. Voorafgaand aan een verdeling heeft iedere deelgenoot het recht een boedelbeschrijving te vorderen.

Moet ik een erfenis aanvaarden?

Als u op grond van de wet of door middel van een testament als erfgenaam bent aangewezen, is allereerst de vraag of u de erfenis wilt aanvaarden en zo ja, op welke wijze.

Als (eventuele) erfgenaam heeft u drie mogelijkheden:
I. Zuiver aanvaarden van de nalatenschap
II. Verwerpen van de nalatenschap
III. Beneficiair aanvaarden

I. Zuiver aanvaarden

Door zuiver te aanvaarden wordt u erfgenaam en treedt u (samen met uw mede-erfgenamen) in de rechten van de overleden persoon. De erfgenamen nemen alle rechten en plichten over van de overledene.

Dit betekent ook dat, in het geval dat er meer schulden dan bezittingen tot de nalatenschap behoren, u met uw privévermogen (mede-)aansprakelijk wordt voor de schulden.

Het zuiver aanvaarden van de nalatenschap kan vormvrij gebeuren door daar uitdrukkelijk een verklaring over af te leggen, maar kan ook worden afgeleid uit het feit dat iemand zich als erfgenaam gedraagt.
De wet spreekt van het zich gedragen als ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam.

Een zuivere aanvaarding komt soms tot stand zonder er bij stil te staan.

Een recent voorbeeld in de rechtspraak is het geval dat de familie kort na het overlijden met elkaar in een restaurantje afsprak om met elkaar te overleggen over het regelen van de uitvaart. De rekening werd betaald met de pinpas van de overledene. Naar het oordeel van de rechter werd middels die betaling de erfenis zuiver aanvaard, met alle gevolgen van dien.

Enkele andere voorbeelden van zuiver aanvaarden zijn:

 • het gebruiken en trekken van vruchten van zaken en het beschikken over zaken;
  het verkopen van zaken uit de nalatenschap en het betalen van schulden zonder enige reserve;
 • het innen van tot de nalatenschap behorende vorderingen en het treffen van schikkingen met schuldenaren;
 • het meegeven aan de vuilnis van alle zaken der nalatenschap;
 • het als erfgenaam deelnemen aan de verdeling;
 • het instellen van rechtsvorderingen die een erfgenaam toekomen;
  de erkenning van een schuld der nalatenschap.

De Hoge Raad heeft bij arrest d.d. 22-05 2015 overigens bepaald dat handelingen die erop zijn gericht de erflater een passende uitvaart te bezorgen, en het maken van redelijke kosten daarvoor ten laste van de nalatenschap niet kunnen worden aangemerkt als een daad van aanvaarding. De kosten van een eenvoudige maaltijd kunnen onder omstandigheden tot zodanige kosten worden gerekend.

II. Verwerpen van de nalatenschap

Na verwerping wordt u geacht nimmer erfgenaam te zijn geweest. U ontvangt dan niets en eventuele schulden van de nalatenschap kunnen niet op u worden verhaald.
Om een erfenis te verwerpen moet een speciale akte worden opgesteld bij de griffie van de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.

III. Beneficiaire aanvaarding

Als u beneficiair aanvaardt wordt u wel erfgenaam, maar bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. U wordt dan slechts aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap, voor zover er in die nalatenschap baten aanwezig zijn. Er wordt als het ware een muur opgetrokken tussen de erfenis en uw eigen privé-vermogen. Om een erfenis beneficiair te aanvaarden moet een speciale akte worden opgesteld bij de griffie van de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.

Bij een beneficiaire aanvaarding dienen er wel een aantal formaliteiten in acht te worden genomen, de wettelijke vereffeningsprocedure.

Verdere gevolgen van het aanvaarden of verwerpen

Een eenmaal gemaakte keuze is onherroepelijk. Als eenmaal zuiver is aanvaard, kan niet meer worden verworpen of andersom.

Slechts onder bijzondere omstandigheden kunt u een gemaakte keus ongedaan maken. Wordt u na een zuivere aanvaarding geconfronteerd met schulden van de erflater waardoor de erfenis een negatief saldo krijgt? Onderneem onmiddellijk actie en laat u goed adviseren.

Op dit moment is er een discussie gaande of het huidige stelsel van aanvaarden en verwerpen moet worden aangepast. De minister van justitie heeft een wetsvoorstel gedaan op grond waarvan het mogelijk wordt om na het ontdekken van onverwachte schulden alsnog beneficiair te aanvaarden.

Wat moet ik doen als een van de andere erfgenamen weigert een keus te maken?

Als een (potentiële) erfgenaam geen keuze wil maken leidt dat vaak tot een impasse in de afwikkeling van de nalatenschap. Bijvoorbeeld kan dan geen verklaring van erfrecht afgegeven worden door de notaris.

Als een erfgenaam weigert een keuze kenbaar te maken kan de kantonrechter worden gevraagd de betreffende erfgenaam een termijn te stellen waarbinnen de keus omtrent het aanvaarden van de nalatenschap moet worden gedaan. Als de erfgenaam die termijn laat verlopen dan wordt hij/zij geacht de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard.

Wat gebeurt er met mijn erfdeel als ik verwerp?

Wanneer u uw erfdeel verwerpt, schuift uw erfdeel als het ware door naar de eerst volgende erfgenaam/erfgenamen die daarvoor in aanmerking komt/komen. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval waar uw erfdeel terechtkomt, onder andere van de vraag of er al dan niet een testament gemaakt is.

Kan ik een gedane keus voor aanvaarding of verwerping van een nalatenschap ongedaan maken?

In beginsel is het antwoord nee. Een eenmaal gemaakte keus om zuiver of beneficiair te aanvaarden of te verwerpen is onherroepelijk en kan niet ongedaan worden gemaakt. In sommige gevallen kan dit uiterst vervelend uitpakken. Met name als een erfenis (soms onbedoeld) zuiver wordt aanvaard en later blijkt dat er veel meer schulden dan baten zijn. Er wordt echter gewerkt aan een aanpassing van de regelgeving.

Vooralsnog zijn de mogelijkheden om een gedane keus ongedaan te maken zeer beperkt. Alleen onder bijzondere omstandigheden kunt u een gemaakte keus ongedaan maken. Als u te maken krijgt met een nalatenschap waarvan u niet exact weet wat de baten en de schulden zijn, ga dan uiterst behoedzaam te werk. Laat u zo goed mogelijk adviseren door een deskundige voordat u handelingen verricht die later onomkeerbaar blijken te zijn.

Ik heb een specialist nodig. Welke advocaat is geschikt voor mij?

Defenz Advocaten heeft een aantal specialisten op het gebied van erfrecht. Onderstaande advocaten zijn gespecialiseerd op dit gebied en helpen u graag verder:

Kan ik de rechtbank laten weten dat ik het met de vordering van mijn crediteur niet eens ben en daarom niet betaal om zo een conservatoir beslag te voorkomen?

Tot voor enkele jaren geleden kenden enkele rechtbanken de mogelijkheid om te worden gehoord op het verzoek. Dit wordt thans niet meer toegepast.

Kan ik iets ondernemen tegen een conservatoir beslag?

Ja, de wet kent de mogelijkheid van het voeren van een zogenoemd opheffingskort geding. Indien de beslagene kan aantonen dat het recht waarvoor het beslag is gelegd ondeugdelijk is of het beslag onnodig is gelegd. Bij een geldvordering kan het beslag worden opgeheven indien de beslagene zekerheid kan stellen.

Kan ik zomaar te maken krijgen met een beslag?

Het kan inderdaad zijn dat u geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een conservatoir beslag op een woning zonder dat u gehoord bent over uw inhoudelijk verweer tegen de vordering. Ons rechtstelsel kent het systeem van conservatoire beslagen en die houden in dat de verzoeker een verzoek doet bij de voorzieningenrechter om beslag te mogen leggen waarop de verweerder niet wordt gehoord en dan voor het eerst geconfronteerd wordt met het beslag.

Ik heb een specialist nodig. Welke advocaat is geschikt voor mij?

Defenz Advocaten heeft een aantal specialisten op het gebied van executie- en beslagrecht. Onderstaande advocaten zijn gespecialiseerd op dit gebied en helpen u graag verder:

Mag ik iemand meenemen naar de rechtbank ter ondersteuning?

Vanzelfsprekend mag u iemand meenemen naar het gerechtsgebouw om u voor en na de zitting te ondersteunen. Deze persoon mag echter niet mee naar binnen in de zittingszaal. De zittingen in familiezaken vinden namelijk plaats achter gesloten deuren. Dat houdt in dat in principe alleen partijen en hun advocaten naar binnen mogen.

Ik ben ongehuwd en nu ongepland zwanger geworden. De vader wil het kind niet erkennen. Is hij onderhoudsplichtig voor het kind?

Ook de verwekker van een kind is onderhoudsplichtig. Het is dus niet noodzakelijk dat de vader/verwekker juridisch ouder wordt (wat onder andere door erkenning kan geschieden). U kunt de verwekker van uw kindje dus aanspreken op zijn onderhoudsverplichting jegens het kind.

Als mijn kind 12 is, mag hij dan zelf kiezen bij welke ouder hij wil wonen?

Veel mensen denken dat kinderen van 12 jaar en ouder zelf mogen kiezen waar zij wonen en hoe vaak zij op bezoek gaan bij de andere ouder. Dat is echter niet juist. De wet bepaalt dat kinderen van 12 jaar en ouder door de rechter –in zaken betreffende minderjarigen, dus bijvoorbeeld in een procedure  tussen de ouders over het hoofdverblijf- in de gelegenheid worden gesteld hun mening kenbaar te maken. Dat is iets anders dan dat kinderen van 12 jaar en ouder zelf mogen kiezen.

Ik heb een specialist nodig. Welke advocaat is geschikt voor mij?

Defenz Advocaten heeft een aantal specialisten op het gebied van personen- en familierecht. Onderstaande advocaten zijn gespecialiseerd op dit gebied en helpen u graag verder:

Wie verdeelt onze goederen?

In overleg wordt geprobeerd een afspraak te maken over de verdeling van de gemeenschappelijke goederen zoals woning, inboedel, geld, polissen e.d. Lukt het niet om afspraken te maken over de gehele of gedeeltelijke verdeling dan kan de rechter worden gevraagd om een beslissing te nemen.

Als ik de woning verlaat verspeel ik dan mijn rechten?

Nee, als er geschil bestaat over de vraag wie er tijdelijk in de woning woont dan beslist de rechter daarover. Het maakt daarbij niet uit wie er op dat moment in de woning verblijft.

Wie mag er in de woning blijven wonen?

Lopende de duur van een procedure tot scheiding wordt geprobeerd om in overleg afspraken te maken over het recht op bewoning van de woning. Lukt dat niet dan kan de rechter worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Moet ik kinderalimentatie betalen voor mijn kinderen die bij mijn ex-partner wonen?

Er wordt altijd een berekening gemaakt van de kosten van de kinderen en een berekening van de draagkracht van de ouders. Ouders dragen bij naar draagkracht in de kosten van hun kinderen.

De kinderen willen mijn ex-partner niet meer zien, mag ik ze nu thuis houden?

Nee, kinderen hebben het recht om een onbezorgde omgang met hun beide  ouders. Kinderen worden bij een scheiding gevoed door gevoelens van loyaliteit en denken vaak dat zij een keuze moeten maken voor een ouder, omdat de ouders niet meer voor elkaar kiezen. Het kind zegt niet te willen, maar geeft hiermee vaak aan dat zij van u willen horen dat zij het contact met de andere ouder mogen houden. Op u als ouders rust de verantwoordelijkheid om uw kinderen te vertellen dat u als ouders niet kunt scheiden en zij met beide ouders het contact moeten houden zoals voorheen. Lukt dat niet dan zal een rechter u verwijzen naar een deskundige en kan in uitzonderlijke gevallen de Raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld.

Heb ik recht op co-ouderschap?

Na scheiding moet een regeling worden getroffen die in het belang is van de kinderen. Afhankelijk van uw situatie tijdens en na de samenleving wordt bezien welke zorg regeling  in het belang van de kinderen is. Er bestaat geen recht op co-ouderschap.

Ik heb een specialist nodig. Welke advocaat is geschikt voor mij?

Defenz Advocaten heeft een aantal specialisten op het gebied van scheidingsmediation. Onderstaande advocaten zijn gespecialiseerd op dit gebied en helpen u graag verder:

Heb ik recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voor een bezwaarzaak over een uitkering?

Ja, mits uw inkomen/vermogen niet te hoog en het financieel belang minimaal € 500 is.

Ik heb een specialist nodig. Welke advocaat is geschikt voor mij?

Defenz Advocaten heeft een aantal specialisten op het gebied van sociaal zekerheidsrecht. Onderstaande advocaten zijn gespecialiseerd op dit gebied en helpen u graag verder:

Hoe verloopt een zitting bij de rechtbank?

Allereerst dient u er rekening mee te houden dat strafzaken in beginsel openbaar zijn en dus vrij toegankelijk. Dit betekent dat er tijdens de behandeling van uw strafzaak publiek aanwezig kan zijn. Bij aanvang van de zitting wordt de zaak uitgeroepen door de bode. Vervolgens gaat de rechtbank uw personalia bij langs en wordt u er op gewezen dat u niet verplicht bent tot het beantwoorden van vragen. Hierna draagt de officier van justitie de zaak voor, wat betekent dat de officier van justitie aangeeft waar u van wordt verdacht. Vervolgens bespreekt de rechtbank het dossier inhoudelijk. De rechtbank zal de nodige vragen stellen en ook de officier van justitie kan vragen stellen. Indien nodig zal ook uw advocaat vragen stellen. Na de inhoudelijke behandeling van de zaak en de behandeling van uw persoonlijke omstandigheden, is het woord aan de officier voor zijn kijk op de zaak, het zogenaamde requisitoir. De officier formuleert dan ook de strafeis. Vervolgens houdt uw advocaat een pleidooi. Aan het eind van de zitting krijgt u het laatste woord. Hierna wordt de behandeling gesloten. De politierechter doet vervolgens direct uitspraak. Bij een behandeling door de meervoudige kamer wordt na het sluiten van de behandeling een datum voor vonnis bepaald. In dat geval wordt veertien dagen later uitspraak gedaan.

Mijn rijbewijs is ingevorderd, wat nu?

Wanneer u bent aangehouden voor bijvoorbeeld rijden onder invloed of een forse overtreding van de maximumsnelheid, kan uw rijbewijs door de politie worden ingevorderd. Vervolgens moet binnen tien dagen worden beslist of u het rijbewijs weer terug krijgt of dat het voor langere tijd wordt inhouden. Tegen de inhouding van het rijbewijs kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de rechtbank. Daarnaast zult u een dagvaarding ontvangen om bij de rechtbank te verschijnen. Het is raadzaam om direct contact op te nemen met een van onze strafrechtadvocaten wanneer uw rijbewijs is ingevorderd dan wel wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen.

Ik ben veroordeeld voor een strafbaar feit, kan ik nu nog wel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgen?

Wanneer u een verklaring omtrent gedrag aanvraagt, wordt onder andere gekeken naar uw Justitiële Documentatie. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Staat er op uw Justitiële Documentatie een strafbaar feit dat relevant is voor het doel waarvoor de verklaring wordt aangevraagd, dan wordt gekeken of dit feit valt binnen de terugkijktermijn. Wanneer het feit valt binnen de terugkijk termijn, dan krijgt u geen VOG. Als uitgangspunt geldt een terugkijktermijn van vier jaren. Hierop zijn echter diverse uitzonderingen. Zo geldt er voor jongeren tot 23 jaar een terugkijktermijn van twee jaren, behalve als sprake is van een zedendelict of een zwaar geweldsdelict en geldt er voor zedendelicten een onbeperkte terugkijktermijn.

Wanneer krijg ik een strafblad?

Wanneer iemand door de rechtbank wordt veroordeeld, wordt deze veroordeling genoteerd op de Justitiële Documentatie, in de volksmond wel het strafblad genoemd. Daarnaast worden ook transacties van het Openbaar Ministerie en vrijspraken op de Justitiële documentatie genoteerd. Het is dus niet zo dat alleen veroordelingen zijn terug te vinden op de Justitiële documentatie.

Ik ben schriftelijk uitgenodigd voor verhoor op het politiebureau, hoe nu verder?

Wanneer u voor verhoor wordt uitgenodigd en u als verdachte zult worden gehoord, is het aan te raden om voorafgaand aan het verhoor contact op te nemen met een van onze strafrecht advocaten, om zo goed voorbereid het verhoor in te gaan. Bij een vehoor van een meerderjarige is namelijk in beginsel geen advocaat aanwezig. Soms is dit in overleg met de politie wel mogelijk. Tijdens het verhoor bent u niet verplicht om antwoord te geven op vragen. U hebt als verdachte een zwijgrecht. Hoewel de kans niet groot is, bestaat de mogelijkheid dat u op het politiebureau alsnog wordt aangehouden en wordt vastgezet. Zo lang u niet bent aangehouden, kunt u het politiebureau op ieder gewenst moment verlaten.

Ik ben gedagvaard door het Openbaar Ministerie, moet ik nu zelf naar de rechtbank?

U heeft dus een dagvaarding gekregen omdat u als getuige bent opgeroepen in de strafzaak van iemand anders, of u wordt zelf in uw eigen strafzaak opgeroepen. Als u als getuige wordt opgeroepen bent u verplicht te verschijnen op de in de dagvaarding aangegeven datum.

Als u als verdachte bent opgeroepen bent u in beginsel niet verplicht te verschijnen, tenzij de rechter een bevel medebrenging heeft gelast. Dat is vaak zo bij minderjarige verdachten. Over het algemeen is het wel verstandig te verschijnen met de bijstand van een advocaat. Onze strafrechtadvocaten helpen u hierbij helpen.

Ik heb een specialist nodig. Welke advocaat is geschikt voor mij?

Defenz Advocaten heeft een aantal specialisten op het gebied van strafrecht. Onderstaande advocaten zijn gespecialiseerd op dit gebied en helpen u graag verder:

Hebt u een andere vraag of zijn u vragen nog niet voldoende beantwoord? Neem dan vrijblijvend contact op met Defenz Advocaten via onderstaand formulier, via e-mail of telefoon. Wij helpen u graag verder!

Verstuur vraag