Defenz Logo Wit Tepper Op Maat

Algemene voorwaarden

Partijen en opdracht

Defenz Advocaten is de naam van de maatschap van rechtspersonen. Een lijst van leden van de maatschap wordt op verzoek toegezonden. Defenz Advocaten werkt samen met mr. P.S. van Zandbergen, die van de kantoorfaciliteiten van Defenz Advocaten gebruik maakt.

Cliënt is diegene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Defenz Advocaten toekomt.

Alle opdrachten beschouwt Defenz Advocaten uitsluitend als aan haar gegeven, ook als het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon die aan de maatschap verbonden is, wordt uitgevoerd. Art. 7:404 BW, dat voor die situatie een regeling geeft, wordt uitgesloten.

Bij een opdracht aan mr. Van Zandbergen komt een overeenkomst van opdracht met hem tot stand en niet met Defenz Advocaten tenzij dit laatste uitdrukkelijk wordt overeengekomen.  

Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van Defenz Advocaten, niet tot een resultaatsverbintenis.

Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de leden van Defenz Advocaten, haar medewerkers, alsmede overige personen die bij, voor of namens de maatschap werkzaam zijn of zijn geweest.

Honorarium en kosten

Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt verschuldigd honorarium, griffierechten en kosten van ingeschakelde derden waaronder deurwaarders. Honorarium en kosten worden maandelijks doorberekend aan de hand van de aan de zaak bestede tijd. De bestede tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten.

Indien een declaratie door cliënt niet tijdig is voldaan, is Defenz Advocaten gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Defenz Advocaten is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en wettelijke rente verschuldigd zijn, alsmede gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso.   

Defenz Advocaten is gemachtigd betalingen ten behoeve van cliënt voor deze te ontvangen, alsmede betaling te (laten) ontvangen op rekening NL75ABNA0423258419 ten behoeve van de Stichting Beheer Derdengelden Defenz Advocaten. De Stichting is door cliënt gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan de maatschap Defenz Advocaten te betalen teneinde te worden verrekend met door deze maatschap aan cliënt verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Defenz Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verstrekt. Indien en voor zover er geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval, is de aansprakelijkheid van Defenz Advocaten beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

Algemene Verordening Persoonsgegevens

Indien cliënt een natuurlijk persoon is, verstrekt cliënt bij het aangaan van de opdracht door ondertekening van de opdrachtbevestiging toestemming aan Defenz Advocaten om de persoonsgegevens van cliënt in een bestand op te nemen/te verwerken.  Voor verdere informatie omtrent het verwerken en verzamelen van persoonsgegevens verwijst Defenz Advocaten naar haar privacyverklaring.

Defenz Advocaten neemt bij de beveiliging van haar gegevens van haar opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Defenz Advocaten is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door haar betrachte zorg. Defenz Advocaten is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Defenz Advocaten, is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de maatschap Defenz Advocaten en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Klachtenregeling

Defenz Advocaten streeft naar zeer tevreden klanten. Indien de  klant toch ontevreden is over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dan dienen deze bezwaren eerst aan de behandelend advocaat te worden voorgelegd. Mocht dit geen oplossing bieden, dan kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Defenz Advocaten per email: bestuur@defenz.nl of per post: Zonnedauw 12 te (9202 PA) Drachten. De klacht dient te worden voorgelegd binnen drie maanden na de aanleiding ervoor. Op onze dienstverlening is onze kantoorklachtenregeling van toepassing. Op verzoek van cliënt of in het geval van een klacht, wordt deze klachtenregeling verstrekt. Een afschrift van de kantoorklachtenregeling wordt aan cliënt toegezonden. Wanneer de klachtafwikkeling niet bevredigend is verlopen, kan de klager zich wenden tot de deken in het arrondissement Noord-Nederland (postbus 11009, 9700 CA te Groningen, info@advocatenorde-noord.nl).

Wijziging van algemene voorwaarden

Defenz Advocaten is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Defenz Advocaten.

Aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Archivering

Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door Defenz Advocaten gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Geen tijd tijdens kantooruren? Geen probleem!

U kunt nu ook een afspraak maken op donderdagavond tussen 17:00 en 20:00 uur. Bel voor een afspraak:

088- 515 9099